Корпоративне управління Карта сайту  

Системи проведення високоточних вимірювань
Комплекси автоматизованого управління космічними апаратами
Системи дистанційного зондування Землі
Медична техніка
Програмне забезпечення та автоматизовані системи управління
Газове обладнання

    Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» 11 квітня 2011 р.

Відкрите акціонерне товариство «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (код ЄДРПОУ 14309534) повідомляє, що відповідно до рішення Правління (Протокол засідання № 28 від 27.12.10.) чергові загальні збори акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» відбудуться 11 квітня 2011 р. о 13.00 за адресою: 61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, б.271, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр», (в будівлі виставочного центру «РАДМИР-ЕКСПОХОЛ», вхід через Торгову залу, 2 пов.).
Виставочний центр «РАДМІР-ЕКСПОХОЛ»
Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться за тією ж адресою 11 квітня 2011 р.
Початок реєстрації об 11.00, закінчення реєстрації о 12.00.
Для реєстрації учасникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ», складається на дату проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» станом на 11 квітня 2011 року*.
З документами щодо питань порядку денного загальних зборів можна ознайомитися починаючи з 28.02.11. в робочі дні (понеділок – середа) з 12.00 до 16.00 за адресою: 61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 271, ВАТ «АТ НДІРВ» (фінансово-інвестиційний відділ), відповідальна особа за організацію ознайомлення акціонерів з документами – Начальник фінансово-інвестиційного відділу Калюжна Світлана Миколаївна; довідки за тел. (057)738-23-10, внутрішні тел.: 5-10, 3-30; а у день проведення загальних зборів акціонерів – у місці проведення.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються у письмовій формі не пізніш як за 30 днів до їх скликання за адресою: 61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 271, ВАТ «АТ НДІРВ», Голові правління-директору О.П.Верещаку.
Порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» затверджено на засіданні Правління (Протокол № 2 від 15.02.11.).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- процедурні питання:
1. Обрання президії зборів. 2. Затвердження регламенту роботи.
- основні питання порядку денного:
1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р.
2. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 р.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 р.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 р.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2010 р. та порядку виплати дивідендів за 2010 р.
7. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2011 р.
8. Затвердження результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2010 р.
9. Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.
10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI, шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.
12. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства .
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
15. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
18. Відкликання та обрання членів Постійно-діючої лічильної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», код ЄДРПОУ 14309534, (тис.грн.)
Найменування показника: Звітний період (2010 р.)/ попередній період (2009 р.)
1. Усього активів: 57169/ 50468
2. Основні засоби: 15783/ 16569
3. Довгострокові фінансові інвестиції: 1809/ 1791
4. Запаси: 10988/ 8442
5. Сумарна дебіторська заборгованість: 24867/ 18257
6. Грошові кошти та їх еквіваленти: 15/ 1037
7. Нерозподілений прибуток: 10801/ 9870
8. Власний капітал: 40741/ 39739
9. Статутний капітал: 10335/ 10335
10. Довгострокові зобов'язання: -----/ -----
11. Поточні зобов'язання: 16428/ 10729
12. Чистий прибуток (збиток): 1430/ 1425
13. Середньорічна кількість акцій (шт.): 206698040/ 206698040
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): -----/ -----
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: -----/ -----
16. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 613/ 618
*Реєстрація для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ВАТ «АТ НДІРВ», складеного ВАТ «Національний депозитарій України» на підставі наданих зберігачами облікових реєстрів власників цінних паперів ВАТ «АТ НДІРВ» на дату проведення загальних зборів.
У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ВАТ «АТ НДІРВ», акціонеру необхідно звернутися до зберігача, у якого на ім'я акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до облікового реєстру.
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» опубліковано в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 32(3083) від 21.02.11.
Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ», О.П.Верещак

Телефон для довідок (057) 738-23-10.
 
copyright  2001-2021
         Головна сторінка      Наші партнери      Послуги      Про нас      Державні закупівлі      Статті  
Контакти