Корпоративне управління Карта сайту  

Системи проведення високоточних вимірювань
Комплекси автоматизованого управління космічними апаратами
Системи дистанційного зондування Землі
Медична техніка
Програмне забезпечення та автоматизовані системи управління
Газове обладнання

    Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» 23 квітня 2010 р.

Відкрите акціонерне товариство «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (код ЄДРПОУ 14309534) повідомляє, що відповідно до рішення Правління (Протокол засідання № 31 від 28.12.09.) чергові загальні збори акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 році відбудуться 23 квітня 2010 р. о 13.00 за адресою: 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, б. 271, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ЗАТ «Радмир-Центр», (в будівлі виставочного центру «РАДМІР-ЕКСПОХОЛ», вхід через Торгову залу, 2 пов.).
Виставочний центр «РАДМІР-ЕКСПОХОЛ»
Право на участь у загальних зборах акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ», які заплановано на 23.04.10. мають акціонери, які є власниками акцій ВАТ «АТ НДІРВ» на день проведення загальних зборів відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 19.09.91 (зі змінами та доповненнями).*
Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться за тією ж адресою 23 квітня 2010 р. Початок реєстрації о 10.00, закінчення реєстрації о 12.00.
Для реєстрації учасникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/ або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.
З документами щодо питань порядку денного загальних зборів можна ознайомитися починаючи з 09.03.10. в робочі дні (понеділок – четвер) з 12.00 до 16.00 за адресою: 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271, ВАТ «АТ НДІРВ» (фінансово-інвестиційний відділ). Довідки за телефоном (057) 738-23-10, внутрішні тел.: 5-10, 3-30.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються у письмовій формі не пізніш як за 30 днів до їх скликання за адресою: 61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 271, ВАТ «АТ НДІРВ», Голові правління-директору О.П.Верещаку.
Порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» затверджено на засіданні Правління (Протокол № 3 від 22.02.10.).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- процедурні питання:
1. Обрання президії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи.
-основні питання порядку денного:
1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «АТ НДІРВ» за 2009 р.
2. Затвердження основних напрямків діяльності ВАТ «АТ НДІРВ» на 2010 р.
3. Затвердження звіту Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ» за 2009 р.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «АТ НДІРВ» за 2009 р.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу ВАТ «АТ НДІРВ» за 2009 р.
6. Затвердження розподілу прибутку ВАТ «АТ НДІРВ» за 2009 р. та порядку виплати дивідендів за 2009 р.
7. Затвердження плану розподілу прибутку ВАТ «АТ НДІРВ» на 2010 р.
8. Затвердження результатів діяльності дочірніх підприємств ВАТ «АТ НДІРВ» за 2009 р.
9. Про зміни у складі Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ».
10. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ «АТ НДІРВ», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.
11. Прийняття рішення про розірвання ВАТ «АТ НДІРВ» в односторонньому порядку договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 397 А від 22.02.08., укладеного з реєстратором ТОВ «Співдружність» та визначення дати припинення ведення реєстру. 12. Обрання депозитарію для обслуговування випуску іменних акцій ВАТ «АТ НДІРВ», форма існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування.
13. Обрання зберігача, у якого ВАТ «АТ НДІРВ» буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам іменних акцій.
14. Внесення та затвердження змін до Статуту ВАТ «АТ НДІРВ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», код ЄДРПОУ 14309534 (тис.грн.)
Найменування показника: Звітний період (2009 р.)/ попередній період (2008 р.)
1. Усього активів: 50468/ 42839
2. Основні засоби: 16569/ 17179
3. Довгострокові фінансові інвестиції: 1791/ 2186
4. Запаси: 8442/ 5744
5. Сумарна дебіторська заборгованість: 18257/ 12815
6. Грошові кошти та їх еквіваленти: 1037/ 230
7. Нерозподілений прибуток: 9870/ 9014
8. Власний капітал: 39739/ 38812
9. Статутний капітал: 10335/ 10335
10. Довгострокові зобов’язання: -----/ -----
11. Поточні зобов’язання: 10729/ 3978
12. Чистий прибуток (збиток): 1425/ 1421
13. Середньорічна кількість акцій (шт.): 206698040/ 206698040
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): -----/ -----
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: -----/ -----
16. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 618/ 645
* Скликання загальних зборів проводиться відповідно до діючого Статуту Товариства та згідно вимог, встановлених Законом України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 19.09.91. (зі змінами та доповненнями), який є чинним до 30.04.11. в частині щодо діяльності відкритих акціонерних товариств. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не може бути визначена, у зв`язку з тим, що діяльність та установчі документи ВАТ «АТ НДІРВ» не приведені у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VІ від 17.09.08., що не суперечить вимогам, встановленим щодо терміну приведення діяльності акціонерних товариств до норм цього закону.
Ведення реєстру акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» здійснює незалежний реєстратор ТОВ «Співдружність»: ліцензія: серія: АВ № 318220, видана 17.04.07. ДКЦПФР; адреса: 61145, м.Харків, вул.Космічна, б.26; т/ф (057) 7-140-190. Директор – Зозуля Андрій Володимирович.
З питань отримання сертифікатів акцій ВАТ «АТ НДІРВ», внесення змін до реєстру акціонерів, переоформлення прав власності звертатись до незалежного реєстратора ТОВ «Співдружність».
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «АТ НДІРВ» опубліковано в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 41 від 05.03.10.
Голова правління-директор ВАТ «АТ НДІРВ», О.П.Верещак.

Телефон для довідок (057) 738-23-10.
 
copyright  2001-2021
         Головна сторінка      Наші партнери      Послуги      Про нас      Державні закупівлі      Статті  
Контакти